TRIBO SHOP TATTOO PIERCING

Obchodní podmínky

Tento obchod provozuje:

Obchodní firma:    TRIBO.CZ, s.r.o.
IČO:         26449366
Sídlo:         Praha 1, Klimentská 2, PSČ 110 00
(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83002)A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.tribo.cz.
Podmínky, které jsou pro obě strany závazné, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) související s prodejem produktu
internetového obchodu shop.tribo.cz. Všechny produkty dostupné v internetovém obchodě
shop.tribo.cz jsou určeny výhradně pro profesionální tetovací a kosmetická studia s
příslušným živnostenským oprávněním. Tribo.cz, s.r.o. proto nenese jakoukoli odpovědnost za
neodborné a neprofesionální použití těchto produktů.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu tattooshop.cz jsou
závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, jakož i reklamačním řádem, jenž je jako příloha obchodních podmínek spolu
s těmito obchodními podmínkami veřejně dostupný na internetových stránkách
shop.tribo.cz. Kupující podáním objednávky potvrzuje svůj souhlas s ustanoveními
obchodních podmínek a reklamačního řádu.

2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha,
výkony, kapacita a ostatní údaje o produktech uvedené na webových stránkách
shop.tribo.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji, při jejichž
zveřejnění prodávající plně vychází z údajů uváděných příslušnými výrobci těchto produktů. Za
rozpor těchto údajů se skutečným stavem s ohledem na tuto skutečnost prodávající nenese žádnou
odpovědnost.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení
objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím,
v okamžiku, kdy dojde toto přijetí objednávky prodávajícím do sféry kupujícího. V jednotlivých,
zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím
před uzavřením smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření úhradu finanční zálohy, jejíž výše
bude prodávajícím kupujícímu sdělena a potvrzena. V případě, že takto požadovaná záloha
nebude kupujícím uhrazena, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Smlouva se od počátku
ruší v okamžiku, kdy kupujícímu dojde projev vůle prodávající o tomto odstoupení a strany jsou
povinny vrátit si navzájem vše, co již dle takto zrušené smlouvy plnily.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných
údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Místem plnění je
sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě, nebo je místem
plnění místo osobního odběru zboží kupujícím.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho
převzetím od dopravce či v místě osobního odběru zboží kupujícím.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu tribo.cz,
kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o osobě
kupujícího a o povaze jeho uskutečněných nákupů. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní
údaje získané od kupujících, neposkytne třetím osobám a bude je využívat výhradně jen pro svoji
vlastní potřebu, zejména pro statistické účely, prostřednictvím nichž získává informace o trhu jím
nabízených výrobku.

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše
ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky
vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Prodávající si také vyhrazuje právo
zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

C. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách tribo.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si
vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při
výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny
kupní ceny je prodávající povinen neprodleně oznámit kupujícímu. V případě, že kupující se
změnou kupní ceny nebude souhlasit, má právo od kupní smlouvy odstoupit. O tomto odstoupení
je povinen prodávajícího neprodleně informovat. Kupní cena bude považována za uhrazenou
teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo
uhrazením celé částky kupní ceny v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi
přepravní firmy při převzetí zboží od dopravce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto
jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. S výší částky za
dopravu se prodávající zavazuje kupujícího seznámit nejpozději při potvrzení objednávky
učiněné kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen
zajistit dodání vybraného zboží v době dohodnuté ve smlouvě, pokud není dohodnuto jinak,
smlouva se ruší a prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta
je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).D. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky kupujícího prodávajícím. V
případě, že objednávané zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci -
nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není
skladem anebo ho nebude možné dopravci z jakýchkoliv důvodů předat do pěti pracovních dnů
od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude
informovat o jiném termínu dodání, anebo kupujícímu nabídne výrobek jiný, srovnatelný
s původním objednaným výrobkem. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas
kupujícího se změnou smlouvy, jenž je kupující povinen následně prodávajícímu potvrdit
v písemné formě. Toto potvrzení se považuje za dodatek k uzavřené kupní smlouvě. Pokud
kupující odmítne náhradní výrobek nabízený prodávajícím, má právo od smlouvy odstoupit. O
tom je povinen prodávajícího neprodleně vyrozumět.

E. Dopravní podmínky a poštovné

1. Možnosti způsobu doručení zásilky a jejich ceny:
- obchodním balíkem České pošty – 150 Kč včetně DPH
- osobním odběrem zboží - 0 Kč

2. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
- dobírkou (hotově na poště nebo řidiči dopravce pri předání zboží)
- převodem z účtu na účet oproti zálohové (proforma) faktuře
- platbou v hotovosti při osobním odběru

3. Dodací lhůta zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží, především na
přepravních podmínkách vybraného dopravce. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně
převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit dopravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu
nepřevzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a
náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak přiložena v označeném balíku.

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (tedy s využitím
internetové objednávky), má kupující právo dle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku č. 40/1964
Sb. odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je povinen v této
lhůtě prodávajícímu oznámit, že odstupuje od smlouvy a je povinen zboží, bez známek
nadměrného užívání nebo opotřebování, prodávajícímu vrátit. Prodávající je povinen vrátit
kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícím od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli dodavatele,
3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4.) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich
originální obal,
5.) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6.) spočívajících ve hře nebo loterii.

K vrácené zásilce musí být kupujícím přiloženy veškeré doklady o koupi. Částka kupní ceny
uhrazená za zboží bude zákazníkovi poukázána poštovní poukázkou nebo na bankovní účet
nejpozději ve lhůtě uvedené v části F těchto podmínek.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku formou jejího přijetí neprodleně po jejím
obdržení a zavazuje se odeslat objednané zboží ve lhůtě uvedené v objednávce a dodat na adresu
kupujícího uvedenou na formuláři.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté pri registraci jsou důvěrné a prodávající se zavazuje těchto
nikterak nepoužít a tyto dále nikterak nešířit.
c) Prodávající má právo objednávku nepřijmout, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek
odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. O tomto odmítnutí se zavazuje neprodleně informovat
kupujícího.
d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li
se s kupujícím na novém plnění.

H. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané
zboží odesláno. Prodávájící zároveň doporučuje kupujícímu úvest i další údaje pro usnadnění kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím (telefonní číslo, e-mailová adresa)
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného
poštovného uvedeného v těchto obchodních podmínkách. S konečnou výší kupní ceny je
zákazník srozuměn již při vyplňování objednávky ješte před jejím přijetím prodávajícím
c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, za
podmínek uvedených v těchto podmínkách.

I. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu
tribo.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese
reklamace@tribo.cz.
3. Zboží na reklamaci je kupující povinen předat prodávajícímu v záruční době. Zboží je možno
prodávajícímu k vyřízení reklamace zaslat prostřednictvím dopravce.

J. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami platnými ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího shop.tribo.cz, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že je srozuměn se zněním obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu tribo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Aplikace obchodního zákoníku nikterak nesměřuje ke zhoršení postavení kupujícího.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. června 2011


Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě  HYPERLINK "http://shop.tribo.cz" shop.tribo.cz

Důležité upozornění
Tetovací barvy jsou dodávány sterilní a tím je zaručena jejich mikrobiologická nezávadnost. Prodávající prohlašuje, že nikterak neodpovídá za případnou neodbornou manipulaci s produkty, jež budou kupujícímu dodány. Z výše uvedených důvodu tetovací barvy neměníme a nepřijímáme zpět, jakmile tyto byly kupujícím použity či byl jakkoliv narušen jejich původní obal.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží neprodleně po jeho převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v záruční době zejména jedním z následujících způsobů:
a) emailovou cestou na emailovou adresu prodávajícího
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek
c) zasláním reklamačního formuláře, jenž je dostupný na internetových stránkách shop.tribo.cz
d) osobním doručením zboží prodávajícímu
Kupující v souvislosti s uplatněním reklamace především uvede:
a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)
b) Co nejvýstižnejší popis závad a jejich projevu. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.


2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě kratší.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, prodávající je povinen vadu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen části, výměnu součásti. Není-li takovýto postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo odstoupit od smlouvy.

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, v platném a účinném znění ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není zvlášt priložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží
osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží prebírá od dopravce.
2. Záruční podmínky
a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Takto uvedená záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží, počíná na takto dodané zboží běžet nová záruční doba a prodávající obdrží nový záruční list vztahující se k tomuto zboží. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců.


b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodejního střediska –
Tribo, Lidická 8, 150 00, Praha 5, tel./fax: +420 257 219 042, otevírací doba: Po-Pá 10.00 – 17.00 (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).
c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle
kupujícímu
d) Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím.

3. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.června 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.